Evangélikusság Gyülekezet Templom Istentisztelet Lelkész Keresztség Konfirmáció Esküvő Temetés Hitünkról
Evangélikusság
Gyülekezet
Templom
Istentisztelet
Lelkész
Keresztség
Konfirmáció
Esküvő
Temetés
Hitünkről

MI TÖRTÉNIK EGY EVANGÉLIKUS GYÜLEKEZETBEN?

Gyülekezeti demokrácia: Presbiteri ülések, közgyűlések

illusztráció

Az egyházközség elnöksége

A lelkész

A gyülekezetek többségében egy lelkész szolgál, de a nagyobbakban olykor kettő, vagy több is. Ilyenkor közülük igazgató lelkész választanak. Ő az, aki irányítja, illetve összefogja a többi lelkész munkáját. A lelkész / lelkészek feladata, hogy megszervezzék és ellássák a gyülekezet tagjainak lelkigondozását, a családlátogatásokat. Bibliaórákat, lelki alkalmakat szerveznek és vezetnek, megszervezik és - amennyiben nincs önálló hitoktató - végzik a hitoktatást. Belmissziói, evangelizációs alkalmakon keresztül is közvetítik az egyház üzenetét.

A felügyelő

Szólni kell arról, hogy hogyan alakult ki a felügyelői tisztség intézménye. Ennek gyökerei a régi világi patronátusi intézményben keresendők. Ők olyan személyek voltak, akik vagyoni, társadalmi helyzetüknél fogva képesek voltak védeni a gyülekezetek érdekeit, segítettek előteremteni azok működési költségeit. A felügyelő napjainkban is elsősorban az egyházközség működésének anyagi feltételeinek megteremtésében tölt be fontos szerepet, de ő az egyik felelőse a törvényes működés biztosításáért. A hatályos szabályok szerint hát évre választja az egyházközség közgyűlése.

Az elnökség mindkét tagja együttesen felel a gyülekezet pénzügyeiért.

Az egyházközség elnöksége sok tekintetben végrehajtó szerepet tölt be. Önálló döntési lehetőségeik mellett az ő felelősségük, hogy végrehajtsák az egyházközségi közgyűlés és presbitérium döntéseit.

A presbitérium

Ma az evangélikus presbitériumokat a gyülekezet tagjai hat évre maguk közül választják, olyan gyülekezeti tagok kerülnek be a testületbe, akik életvitelükkel, egyházhoz való kapcsolatukkal például állíthatók. Fontos szempont ma már az is, hogy munkájuk során szerzett szakértelmüket is hasznosítani tudják. Ugyancsak lényeges, hogy ezek a testületek viszonylag kis létszámúak, így rugalmasan képesek dönteni.

A presbitérium dönt a kisebb horderejű ügyekben, kisebb beruházások tárgyában, állít jelölteket egyházi választások során, dönt az egyházközség költségvetéséről és zárszámadásáról. Több gyülekezetben a presbitériumok kisebb feladatok megszervezésére, határozatok végrehajtására bizottságokat is alapítanak, amelyek a presbitereknek számolnak be munkájukról.

A presbitériumok szerepe igazán az 1966-os zsinati törvények óta nőtt meg. Addig a legfontosabb döntéshozó szerv az egyházközség közgyűlése volt.

A közgyűlés

A közgyűlés választja meg az egyházközség tisztségviselőit, alapít, vagy szüntet meg gyülekezeti intézményeket, dönt a lelkészi állások számáról, határoz a jelentősebb beruházásokról, azok fedezetéről, szabályrendeleteket alkot. Ez a szerv választja meg az egyházközség tisztségviselőit is.

Nagyobb gyülekezeteknek lehetősége van képviselőtestület felállítására. Ennek tagjait a közgyűlés választja konfirmált tagjai közül hat évre és adja át egyben jogosítványai jelentős részét. A testületnek hivatalból tagjai az egyházközség tisztségviselői.

Kapcsolódó oldalak

Evangélikus egyházi törvények

   előző következő   
   Hang: [modem] - [adsl]
Kezdetek
A gyülekezetek ma
Mi történik egy evangélikus gyülekezetben?
Istentisztelet
Hitoktatás
Bibliaórák
Ifjúsági- és gyermek alkalmak
Szeretetszolgálat - diakónia
Gyülekezeti közösségek
Gyülekezeti demokrácia: Presbiteri ülések, közgyűlések
Mit jelent nekem a gyülekezet?

Nyitólap - Tartalom - Idegen szavak - Impresszum
© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport 2004.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva. All rights reserved.
Technikai kérdések és megjegyzések: Webmaster
Az Evangélikus Egyszeregy anyagának elkészítését az Informatikai és Hírközlési Minisztérium támogatta az eMagyarország program keretében.